Cập nhật tháng 1/2024

1. Bảng tiến độ:

Nâng cấp điều chỉnh bảng tiến độ

 • Cho phép sắp xếp giữa các giai đoạn

 • Cho phép di chuyển công việc con của 1 công việc sang công việc khác nhưng phải cùng cấp (Nếu khác cấp thì sử dụng indent, outdent để cho cùng cấp)

 • Cho phép di chuyển công việc từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Khi di chuyển công việc cha thì công việc con cũng di chuyển theo

2. Hợp đồng nhận thầu, giao thầu, cung cấp vật liệu:

- Bổ sung các thông tin chung:

 • Loại hợp đồng

 • Người đại diện

 • Tài khoản ngân hàng

 • Thời gian thực hiện

 • Nội dung công việc của hợp đồng

 • Các file khác

 • Bổ sung các section:

  • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

  • Bảo lãnh tạm ứng

  • Bảo lãnh bảo hành

  • Tương tự với chi tiết

3. Công nợ Nhà thầu, Nhà cung cấp :

 • Bổ sung tìm kiếm công nợ theo Nhà thầu, Nhà cung cấp

4.Phiếu chi:

- Giới hạn Đơn mua, Phiếu mua và số tiền cần trả khi làm phiếu chi

 • Chỉ hiển thị những Đơn mua, Phiếu mua chưa thanh toán hết

 • Tự động lấy số tiền chưa thanh toán điền vào cột Số tiền

- Bổ sung vào khởi tạo loại thu/chi mặc định 3 loại chi sau:

 • ChiVL: Chi vật liệu

 • ChiNC: Chi nhân công

 • ChiMTC: Chi máy thi công

5. Báo cáo dự án:

- Hỗ trợ xuất excel 2 báo cáo "So sánh khối lượng nhận - giao thầu" và "Sản lượng giao thầu"

Báo cáo Theo dõi tiến độ mua vật liệu

- Bổ sung thêm trạng thái: Chưa nhập (Chưa có phiếu nhập nào cả)

 • Cảnh báo qua màu cột trạng thái: Dòng phiếu mua nào trạng thái Đang nhập, Chưa nhập và đã qua Ngày giao thì chữ màu đỏ

 • Bổ sung vào bộ lọc checkbox "Giao không đúng hạn". Phiếu giao không đúng hạn là:

  • Những phiếu mà có ngày nhập > ngày giao

  • Không quan tâm trạng thái Chưa nhập, Đang nhập hay Hoàn thành

Báo cáo Vật liệu phát sinh trong dự án:

- Đặt trong Báo cáo -> Vật liệu

 • Là báo cáo tất cả vật liệu phát sinh khối lượng (cần thêm về khối lượng) và phát sinh mới (không có trong định mức nhưng khi thi công lại cần)

 • Vật liệu phát sinh là vật liệu có tổng nhập > định mức. Nếu định mức = 0 gọi là phát sinh mới, nếu định mức > 0 gọi là phát sinh khối lượng

- Giải thích các trường:

 • Tổng nhập: Tổng số lượng ở các phiếu nhập

 • Tổng xuất: Xuất - Hoàn

 • Tổng phát sinh: Tổng nhập - Định mức

 • Nhập chưa xuất: Tổng nhập - Tổng xuất

 • Loại phát sinh: Mới / Khối lượng

6. Thiết lập dự án:

- Chuyển một số thông tin sang cấu hình dự án:

 • Chế độ zoom cho Gantt

 • Cập nhật tiến độ

 • Thời gian thực hiện công việc phải nằm trong khung thời gian thực hiện giai đoạn

 • Thời gian thực hiện công việc con phải nằm trong khung thời gian thực hiện công việc cha

 • Tự động gắn mã giai đoạn vào tên công việc

 • Chế độ hiển thị: Đổi thành Chế độ hiển thị dự án

 • Chuyển cấu hình quỹ sử dụng sang

Thiết lập mặc định lịch gửi báo cáo cho Giám đốc dự án và Quản trị tổ chức vào lúc 18:00

7. Cấu hình chung:

- Bổ sung vào cấu hình chung (WORK++ -> Cấu hình -> Dự án xây dựng -> Cấu hình chung)

 • Thêm section "Phân quyền": Tương tự Phân quyền role trong chi tiết từng dự án. Gồm Kế toán, Thủ kho, Quản lý hợp đồng

 • Thêm section "Loại đề xuất": Tương tự giao diện Loại đề xuất trong chi tiết từng dự án

 • Thêm section "Hợp đồng": Cho phép gán mặc định 1 trong 3 vai trò (Quản lý, kế toán, người theo dõi) khi tạo hợp đồng

 • Khi tạo dự án mặc định theo phân quyền trên

Last updated