Cách thêm mới đề xuất gắn với một dự án

Phần mềm hỗ trợ tính năng tạo các đề xuất, phê duyệt mua sắm trang thiết bị phục vụ một dự án một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Cách thêm đề xuất đưa vào trong 1 dự án trên web

Bước 1: Vào dự án cần lập phiếu thu/chi

Bước 2: Chọn Đề xuất → Thêm mới

Bước 3: Chọn loại đề xuất tương ứng

Last updated