Cấu hình hàng hóa trong báo giá

Để cấu hình mẫu báo giá phù hợp với mô hình tổ chức của mình, các anh/chị thực hiện thao tác cấu hình trên phần mềm như sau:

Bước 1: Từ tab CRM → Chọn “Quản trị phân hệ CRM+”

Bước 2: Tại phần Cấu hình → chọn Báo giá → chọn Hàng hóa

Bước 3: Thêm trường dữ liệu hiển thị hàng hóa trong báo giá

  • Tên trường: Tên của trường cần thêm

  • Từ khóa: tự lấy mã theo tên trường

  • Kiểu dữ liệu: Kiểu dữ liệu của trường cần thêm mới

Bước 4: Tích chọn hiển thị những trường cần thiết trong hàng hóa

Bước 5: Tích chọn sử dụng danh sách trường tùy chỉnh và Nhấn lưu lại

Last updated