Phân quyền truy cập tính năng

● Phân quyền truy cập cho từng đối tượng người dùng

Bước 1: Tại giao diện menu HRM+ → Chọn Quản trị phân hệ HRM

Bước 2: Chọn Phân quyền → Chọn Người dùng → Gõ tên hoặc chọn từ cây đơn vị tài khoản tương ứng → Chọn thanh Chức năng rồi tích chọn vào ô Truy cập phân hệ KPI và các tính năng cho phép nhân viên truy cập → nhấn Lưu để hoàn thành

● Phân quyền truy cập nhanh cho một nhóm đối tượng người dùng

Bước 1: Tại giao diện menu HRM+ → chọn Quản trị phân trị HRM

Bước 2: Chọn nhóm quyền → Sau đó chọn nhóm quyền cần gán người dùng → Ở tab Người dùng → Chọn Thêm → thực hiện chọn người dùng tương ứng nhấn Lưu để cập nhật cấu hình

Last updated