Thêm mới phiếu thu chi

  1. Trên Web:

Cách 1: Thêm trực tiếp Phiếu thu/chi trên PM

  • Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

  • Bước 2: Chọn Loại quỹ sẽ thêm Phiếu thu/chi

  • Bước 3: Chọn Lập phiếu thu/chi để thêm mới

  • Bước 4: Nhập thông tin Phiếu thu/chi và Lưu lại

[ Mã phiếu] : Tự đặt hoặc để trống để hệ thống tự động phát sinh theo cấu hình mã phiếu được cấu hình ở Quản trị phân hệ OFFICE

[ Ngày lập phiếu] :

[ Loại thu/chi] :

[ Phòng ban nộp/nhận] : tìm kiếm nhóm đối tượng nộp/nhận cho phiếu thu/chi

[ Nhân viên nộp/nhận] : nhập tên người nộp nếu đã tồn tại trong danh sách.

[ Giá trị phiếu thu/chi] : Tổng giá trị được tổng hợp từ những số tiền bên dưới ( tự động tính không cho phép nhập)

[ Dự án] : Phiếu thu/chi liên quan tới dự án nào

[ Hợp đồng] : Phiếu thu/chi liên quan đến Hợp đồng nào

[ Nhà cung cấp] : Lựa chọn nhà cung cấp liên quan

[ Diễn giải] : Ghi chú phát sinh khoản tiền thu/chi

[ Hạch toán vào kết quả kinh doanh] : tích chọn ô này nếu muốn khoản thu/chi được liệt kê trên báo cáo tài chính và ngược lại.

[ Đính kèm] : Đính kèm hóa đơn mua bán hàng lên phiếu thu/chi

* Lưu ý: Sau khi điền các thông tin chọn:

[ Lưu và đóng] : Phiếu thu/ chi sẽ được lưu và trở về Danh sách phiếu thu/chi

[ Lưu và thêm mới] : Phiếu thu/ chi sẽ được lưu và tạo thêm được phiếu/chi mới

[ Lưu và mở chi tiết] : Phiếu thu/ chi sẽ được lưu và mở chi tiết phiếu vừa tạo mới

Cách 2: Thêm mới Phiếu Thu/chi từ file excel

Bước 1: Từ giao diện Thu chi nội bộ chọn loại Quỹ sẽ nhập dữ liệu Thu/chi sau đó chọn Tiện íchNhập dữ liệu

Bước 2: Để có thể nhập liệu từ file excel, người dùng thực hiện tải file mẫu từ phần mềm để nhập các trường dữ liệu theo đúng quy định

Bước 3: Nhập file dữ liệu theo file mẫu đã chuẩn hóa

*Lưu ý:

  • Mã phiếu : cần nhập theo định dạng text

  • Loại thu/chi: nhập đúng ký tự như trên phần mềm đã tạo

  • Thông tin Phòng ban/Dự án/Hợp đồng/Khách hàng/Nhà cung cấp: Nhập theo mã Phòng ban/Dự án/Hợp đồng/Khách hàng/Nhà cung cấp đã có trên hệ thống

  • Nhân viên: Nhập mã đăng nhập của nhân viên tạo phiếu. Không nhập tên của nhân viên, phần mềm không hiểu để gán đúng nhân viên. Ví dụ: Nguyễn Văn An có mã NV01@FW → Nhập thông tin NV01@FW vào file excel.

Bước 4: Nhập lại dữ liệu đã chuẩn hóa lên phần mềm

Thao tác Chọn file Bắt đầu tải fileNhập dữ liệu

*Lưu ý: Đối với nhân viên khi nhập dữ liệu từ file Excel lên vẫn phải cần thông qua bước duyệt, còn với cấp Quản lý đã được phân quyền thì khi up bằng file Excel sẽ là trạng thái đã duyệt.

  1. Trên Mobile app:

Bước 1: Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Tại mục OFFICE → chọn Thu chi

Bước 3: Chọn dấu (+) để thêm mới phiếu

Bước 4: Chọn Lập phiếu thu/Lập phiếu chi để tạo phiếu tương ứng

Bước 5: Nhập thông tin cho phiếu và chọn Lưu

Last updated