Lập chứng từ ghi nợ phải trả (đơn mua) theo bảng KL thanh toán

Hướng dẫn chi tiết cách Lập chứng từ ghi nợ phải trả (đơn mua) theo bảng khối lượng thanh toán

Yêu cầu:

Tài khoản phải có quyền Giám đốc dự án hoặc Kế toán của dự án

Có 2 cách để lên công nợ với Nhà thầu phụ:

Cách 1: Khi lên đợt thanh toán, tick vào nút Tự động tạo đơn mua

Cách 2: Sau khi tạo đợt thanh toán xong, bấm vào đợt thanh toán đó, sẽ có nút Tạo đơn mua

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tính giá trị công nợ kỳ này để đưa vào công nợ.

  • Có thể cập nhật thêm Hạn hạch toánDiễn giải.

  • Bấm Lưu để tạo đơn mua, xác nhận công nợ với nhà thầu

Last updated