Cập nhật tháng 3 /2023

Tổng hợp các nội dung cập nhật trên phần mềm FastCons tháng 3/2023

1. Bổ sung báo cáo chi phí vật liệu:

Để quản lý có thể nắm được Chi phí vật liệu của dự án và có thể so sánh được khối lượng, chi phí cho vật liệu giữa dự trù và thực tế như thế nào chúng tôi đã bổ sung báo cáo "Chi phí vật liệu"

Các thông tin của báo cáo

  • Dự toán : Tổng hợp từ dự trù công việc

  • Thực tế: Tổng hợp từ các phiếu xuất có gắn với công việc

  • Chênh lệch = Thực tế – Dự toán

2. Bổ sung cảnh báo công việc có nguy cơ quá hạn:

Để hỗ trợ quản lý được tiến độ thi công có đúng tiến độ hay không ? Chúng tôi bổ sung tính năng hỗ trợ cảnh báo công việc có nguy cơ quá hạn để quản lý có thể đôn thúc hoặc tìm hiểu nguyên nhân chậm trễ ở công trình trước khi hết hạn thực hiện công việc.

Công việc có nguy cơ bị quá hạn :

  • Công việc có ngày bắt đầu, ngày kết thúc

  • Tiến độ <100%

  • Tiến độ < (ngày hiện tại – ngày bắt đầu + 1)/(ngày kết thúc – ngày bắt dầu + 1)*100

3. Bổ sung tính năng di chuyển công việc vào giai đoạn:

Để Di chuyển công việc vào một giai đoạn nào đấy

  • Bước 1: Chọn công việc, có thể dùng shift hoặc ctrl để chọn nhiều công việc

  • Bước 2: Thao tác -> Chọn di chuyển

4. Xuất Excel Công nợ NCC, CĐT, NPT:

Từ giao diện công nợ CĐT, NTP, NCC -> Vào Tiện ích -> Xuất dữ liệu công nợ

5. Bổ sung cột đơn giá thành tiền trong bảng kế hoạch tháng và cho phép nhập excel:

Mục đích: quản lý khối lượng đề ra trong một tháng ứng với giá trị thực hiện trong tháng như thế nào. Nhập dữ liệu bằng file excel hỗ trợ người dùng nhập nhanh nhiều hạng mục công việc.

Last updated