Không thấy được đơn giá của vật liệu

Nguyên nhân: Phần mềm sẽ ẩn toàn bộ thông tin về đơn giá - thành tiền đối với vài trò thủ kho

Giải quyết: Phần quyền kế toán sẽ được quyền nhìn thấy phần Đơn giá - Thành tiền

Với vai trò Quản trị hoặc Giám đốc dự án, vào phần Thiết lập, chọn tab Phân quyền, add vào vai trò Kế toán

Last updated