Giá trị hạng mục - hợp đồng cập nhật sai

Nguyên nhân: Các hạng mục con bị sai chỉ mục hoặc giá trị hạng mục cha đang để số liệu sẵn

Giải quyết: Kiểm tra lại giá trị thành tiền trên file hợp đồng (Thành tiền có thể để trống, phần mềm sẽ tự tổng hợp)

Last updated