Cách thêm mới cơ hội

Bước 1: Chọn CRM → Cơ hội bán hàng (Deal)

Bước 2: Chọn quy trình tương ứng -> Chọn thêm mới

Bước 3: Trong bảng thông tin thêm mới -> Thiết lập những trường thông tin trong cơ hội mới -> Lưu

Last updated