Thêm mới kho

Để thêm mới 1 kho hàng, thực hiện các bước sau:

B1: Truy cập phân hệ FINANCE, Tick chọn Kho hàng.

B2: Chọn Thêm mới và điền các thông tin kho hàng.

Lưu ý : Đối với dự án xây dựng, sau khi thêm mới 1 dự án thì mặc định hệ thống sinh ra 1 kho dự án cho DAXD đó, nếu dự án lớn có nhiều kho bạn nên chọn Đối tượng áp dụng là " Dự án" , sau đó chọn thuộc dự án nào.

  • Đối với Đối tượng áp dụng "Chi Nhánh cửa hàng" , bạn cần thiết lập các Chi nhánh, cửa hàng ở Quản trị CRM trước thì mới có danh sách để chọn.

B3: Nhấn lưu để thêm mới kho.

Last updated