Cách chỉnh sửa thông tin hiển thị trong giao diện Danh sách phiếu thu/chi

Những trường thông tin của phiếu thu/ chi có thể điều chỉnh với những thao tác sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE → chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Chọn Tiện ích -> tick Tùy chỉnh danh sách

Bước 3: Chọn các trường thông tin cần hiển thị và có thể di chuyển vị trí của chúng --> Chọn Áp dụng

*Lưu ý : Điều chỉnh trường thông tin hiển thị ở danh sách thu chi áp dụng cho từng cá nhân, không thể đồng bộ tất cả những tài khoản của tổ chức.

Last updated