Lập bảng khối lượng thanh toán CĐT

Hướng dẫn chi tiết cách Lập bảng khối lượng thanh toán Chủ đầu tư trên phần mềm FastCons

Yêu cầu:

Tài khoản phải có quyền Giám đốc dự án hoặc Kế toán của dự án

Cách 1: Nhập dữ liệu thanh toán trực tiếp trên giao diện phần mềm

Để thực hiện quản lý thông tin thanh toán Hợp đồng nhận thầu thao tác như sau:

 • Từ chi tiết Dự án cần quản lý hợp đồng

 • ở mục Hợp đồng nhận thầu → chọn Nghiệm thu/Thanh toán

 • chuyển tab Thanh toán bấm vào nút + Thanh toán để tạo đợt thanh toán

Cập nhật các thông tin thanh toán

 • Tên gói thầu: Nhập tên gói thầu

 • Hợp đồng: Chọn hợp đồng đã tạo tương ứng cần lên Thanh toán

 • Chủ đầu tư: Chọn chủ đầu tư tương ứng

 • Phụ lục bổ sung: Số phụ lục bổ sung

 • Căn cứ xác định: Thông tin căn cứ xác định

 • Thanh toán lần thứ: Thanh toán lần thứ… để phân biệt

 • Ngày thanh toán: Ngày lên đợt thanh toán

 • Biên bản nghiệm thu: Lần nghiệm thu tương ứng sẽ lấy thông tin nghiệm thu để lên thanh toán cho các hạng mục đó và các thông tin chi tiết của thanh toán

Các trường thông tin liên quan đến thanh toán:

 • Giá trị hợp đồng: Giá trị hợp đồng của CĐT đã chọn

 • Tổng giá trị tạm ứng: được tổng hợp theo phiếu thu tạm ứng theo đối tượng CĐT và theo Hợp đồng với CĐT

 • Tạm ứng chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: Bằng tổng số tiền đã thu tạm ứng từ CĐT - Số tiền đã thu hồi tạm ứng các kỳ trước

 • Số tiền đã thanh toán KL hoàn thành đến cuối kỳ trước: Tổng (Giá trị khối lượng hoàn thành kỳ gồm tất cả kỳ, cho đến kỳ trước - Chiết khấu + VAT - Giá trị giữ lại). Hỗ trợ tính % số tiền đã thanh toán

 • Lũy kế giá trị Khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Tổng (Giá trị khối lượng hoàn thành từng kỳ - Chiết khấu + VAT). Hỗ trợ tính % lũy kế giá trị thực hiện đến cuối kỳ này

 • Thu hồi tạm ứng: Số tiền sử dụng từ Tạm ứng CĐT, khấu trừ vào thanh toán đợt này. Cho phép tùy chọn nhập giá trị hoặc thu hồi tất cả tạm ứng chưa thu hồi hoặc thu hồi theo % tổng giá trị tạm ứng

 • Giá trị giữ lại: Cho phép tùy chọn nhập giá trị hoặc % theo giá trị khối lượng thanh toán kỳ này

 • Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: Giá trị khối lượng hoàn thành kỳ này - Chiết khấu + VAT - Thu hồi tạm ứng - Giá trị giữ lại

 • Lũy kế giá trị thanh toán = Số tiền đã thanh toán Khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước + Giá trị thanh toán kỳ này + Tạm ứng chưa thu hồi đến hết kỳ này (Tạm ứng chưa thu hồi đến cuối kỳ trước - Thu hồi tạm ứng)

 • Giá trị phạt CĐT: số tiền phạt trừ trực tiếp vào Tổng thanh toán và Công nợ kỳ này

 • Giá trị khấu trừ: số tiền khấu trừ trực tiếp vào Tổng thanh toán và Công nợ kỳ này

 • Ghi chú: hỗ trợ note lại thêm thông tin

Tại phần Hạng mục, phần mềm sẽ thể hiện các thông tin về Hạng mục, Khối lượng theo hợp đồng, Khối lượng đã nghiệm thu.

Tại phần Thực hiện, đưa ra Khối lượng luỹ kế, Khối lượng kỳ này, và Khối lượng luỹ kế đến hết kỳ này và tính ra % hoàn thành. Dựa vào khối lượng nhân với Đơn giá trên hợp đồng, để đưa ra thông tin về Thành tiền

Hỗ trợ Điều chỉnh khối lượng thanh toán: Cho phép tùy chọn thanh toán hết khối lượng nghiệm thu chưa được thanh toán hoặc theo % khối lượng nghiệm thu tổng và khối lượng nghiệm thu theo đợt được chọn

Sau khi cập nhật thông tin xong, chọn Lưu

Cách 2: Nhập dữ liệu thanh toán bằng file Excel

Chọn Nhập dữ liệu để nhập bằng file excel

Tải File mẫu của Fastcons về và nhập theo mẫu

Sau khi cập nhật, Chọn FIleBắt đầu tải File, sau đó, bấm Nhập dữ liệu để cập nhật

Last updated