Cách giao KPI cho một nhân viên/bộ phận

Giao KPI là thực hiện cấu hình xem áp dụng bộ tiêu chí đánh giá nào cho phòng ban/nhân viên nào. Chỉ tiêu tối thiểu phải đạt được trong tháng là bao nhiêu?

Bước 1: Từ Menu HRM+ → Chọn KPI → chọn Giao KPI

Bước 2: Chọn Thêm mới để thêm mới 1 phiếu giao KPI

Bước 3: Chọn bộ chỉ tiêu KPI đã thiết lập để tạo phiếu giao KPI

Sau khi chọn bộ KPI, chọn Đồng ý để chuyển sang màn hình điền thông tin phiếu giao KPI

Bước 4: Tại màn hình thông tin phiếu giao KPI, điền đầy đủ thông tin phiếu giao

Tên phiếu giao KPI: là tên phiếu KPI

Bộ KPI nhân viên áp dụng: là bộ KPI được chọn để đánh giá nhân viên.

Người báo cáo: Người sẽ báo cáo KPI

Người thẩm định: Người thẩm định kết quả KPI

Người phê duyệt: là người duyệt kết quả kpi

Bộ phận, nhân viên được đánh giá: là bộ phận, nhân viên được giao chỉ tiêu KPI

Năm đánh giá: là năm đánh giá chỉ tiêu KPI

Ngày đầu kỳ đánh giá: là ngày đầu kỳ để đánh giá KPI. Có thể chọn số ngày từ 1 đến 30 ngày tùy theo từng đơn vị.

Tháng áp dụng: là tháng nào trong năm sẽ áp dụng bộ KPI này

Trạng thái: có 2 trạng thái là đang áp dụng và hết hạn.

Hạn báo cáo: là hạn mà người báo cáo phải báo cáo kpi

Hạn thẩm định: là thời hạn là người thẩm định phải thẩm định kpi

Hạn phê duyệt: là thời hạn mà người phê duyệt phải phê duyệt KPI

Lưu ý: Các trường có dấu * màu đỏ là các trường bắt buộc phải nhập thông tin. Các trường còn lại không bắt buộc nhập.

Bước 5: Sau khi điền đầy đủ thông tin, chuyển sang tab Giao KPI

Tại tab Giao KPI sẽ hiển thị một bảng bao gồm những tiêu chí mình đã xây dựng ở phần thiết lập bộ KPI. Cột cuối cùng không có tiêu đề dùng để xóa nhân viên ra khỏi danh sách chỉ tiêu KPI.

Bước 6: Ở mục giao KPI mình sẽ thêm hoặc sửa chỉ tiêu cho từng tiêu chi bằng cách click đúp vào ô chỉ tiêu từng nhân viên

Bước 7: Sau khi thiết lập xong mình bấm Lưu lại. Chọn Tạo phiếu đánh giá để tạo phiếu đánh giá theo thời gian đã chọn

Last updated