Cách thêm khách hàng

Bước 1: Từ menu WORK chọn “Danh sách công việc”

Bước 2: Từ giao diện Danh sách công việc chọn công việc cần gán khách hàng

Bước 3: Chọn Khách hàng sau đó tìm kiếm khách hàng cần gán

Bước 4: Sau đó nhấn vào “Thêm khách hàng” để hoàn tất

Last updated