Theo dõi tiến độ mua vật liệu

Mục đích: Cung cấp thông tin về quá trình mua vật liệu trong dự án và giúp người dùng theo dõi tiến độ mua vật liệu.

Bước 1: Tại giao diện chọn Theo dõi tiến độ mua vật liệu, chọn nhà cung cấp cần xem, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

 • Mã phiếu

 • Nhà cung cấp

 • Giá trị phiếu

 • Thanh toán

 • Trạng thái

 • Tên vật liệu

 • Đơn vị

 • Số lượng

 • Đơn giá

 • Thành tiền

 • Số lượng đã nhập

 • % Đã nhập/Đặt mua

Last updated