Dự án xây dựng

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn phần Dự án xây dựng

Bước 3: Tại đây hỗ trợ cấu hình cho các DAXD:

  • Cấu hình chung: hỗ trợ làm tròn dự trù trong công việc và hạng mục, cấu hình mã phiếu mua - nhập - xuất - hoàn

  • In phiếu vật liệu: cấu hình mẫu in cho phiếu mua - nhập - xuất - hoàn

  • Xuất nhật ký thi công: cấu hình mẫu in của Nhật ký thi công

  • Xuất nghiệm thu: cấu hình mẫu xuất biên bản nghiệm thu hợp đồng

  • Xuất thanh toán: cấu hình mẫu xuất thanh toán hợp đồng

Last updated