Tạo thu chi không có loại thu chi để chọn

Vì chưa tạo loại thu chi

Tạo loại thu/chi

Bước 1: Chọn phân hệ Office → Quản trị phân hệ Office

Bước 2: Chọn danh mục → Thu chi nội bộ → Loại thu/chi → + Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin loại thu/chi → Lưu

Last updated