Chuyển tiếp đề xuất

Cần thêm người để xét duyệt là cấp cao hơn hoặc tham vấn cấp dưới của mình thì có thể sử dụng chuyển tiếp đề xuất

Cách 1: Cách duyệt đề xuất Web.

Bước 1 : Từ giao diện WORK , chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Bước 2 : Tại giao diện chọn Tôi phê duyệt, chọn đề xuất cần [Đồng ý và chuyển tiếp] cho người khác duyệt.

Bước 3: Tại chi tiết đề xuất bấm Chuyển tiếp

Bước 4: Chọn người được chuyển tiếp và bấm Chuyển tiếp hoặc Đồng ý và chuyển tiếp

* Lưu ý:

- TH1: là cần thêm người xét duyệt cấp cao hơn người duyệt thì tại nút [Đồng ý và chuyển tiếp] này người được chuyển tiếp sẽ quyết định đề xuất có được đồng ý hay từ chối

- TH2: là người xét duyệt muốn tham vấn với cấp dưới của mình thì chọn nút [Chuyển tiếp], người quyết định đề xuất có được đồng ý hay từ chối vẫn là người xét duyệt ban đầu

Cách 2: Cách chuyển tiếp đề xuất trên điện thoại

Bước 1 : Tại giao diện chọn sọc ba gạch góc phải

Bước 2: Tại mục GIÁM SÁT chọn Duyệt đề xuất

Bước 3 : Tại giao diện chọn chờ duyệt, chọn đề xuất cần chuyển tiếp

Bước 4: Chọn dấu 3 gạch để thực hiện chức năng chuyển tiếp

Bước 5: Chọn Chuyển tiếp

Bước 6: Chọn người muốn chuyển tiếp

Bước 7: Nhập lý do chuyển tiếp và trường thông tin cần xác nhận (Ví dụ số tiền được duyệt)

Chọn Chuyển tiếp hay Đồng ý và chuyển tiếp

Last updated