Phân quyền theo người dùng

Nhằm mục đích: Cho phép người dùng truy cập các chức năng gì

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Phân quyền quản trị

Bước 2: Bạn chọn người dùng, chọn nhân viên cần phân quyền → chọn quyền cần thêm và ấn Lưu

Last updated