Cách thêm liên hệ

Bước 1: Từ giao diện màn hình chọn CRM → chọn Báo giá

Bước 2: Bấm chọn vào Báo giá cần thêm

Bước 3: Bấm vào Thêm liên hệ → Chọn liên hệ → Bấm Thêm để thêm liên hệ vào báo giá

Last updated