Cách đính kèm tài liệu

Bước 1: Từ menu WORK chọn Danh sách công việc

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thêm file đính kèm

Bước 3: Bạn chọn Đính kèm file từ máy tính hoặc Đính kèm liên kết. Bấm Đính kèm để lưu lại

Last updated