Thêm mới Nhóm tài sản

Bước 1: Từ giao diện hệ thống chọn HRM > Chọn Quản trị phân hệ HRM

Bước 2 Tại giao diện Quản trị phân hệ HRM -> chọn Danh mục > chọn Quản lý tài sản -> chọn Nhóm tài sản

Bước 3: Trong nhóm tài sản chọn thêm mới sau đó khai báo Tên nhóm tài sản cần quản lý ví dụ: Thiết bị văn phòng và ấn Lưu

Last updated