BẢNG LƯƠNG THÁNG

Sau khi tạo bảng lương lặp lại bạn đã có thể bắt đầu tạo các bảng lương. Ví dụ như bạn tạo ra Bảng lương tháng cho Tài chính kế toán vào tháng 1

Bước 1: Từ menu HRM chọn Bảng tính lương>> chọn bảng lương lặp lại

Bước 2: Kích chọn mẫu bảng lương để tạo phiếu lương

Bấm Tạo bảng lương tháng

  • Tính lại bảng lương tháng:

  • Chọn HRM→Bảng lương tháng, chọn Bảng lương cần xem

  • Tại Tiện ích trong tab Bảng lương, click chọn Tính lại bảng lương

    *Trao đổi trên bảng lương:

*Bộ công cụ của bảng lương:

Last updated