Khởi tạo danh mục

Hướng dẫn chi tiết cách Khởi tạo danh mục trên phần mềm FastCons

Khởi tạo danh mục dùng chung cho tất cả các dự án xây dựng. Bao gồm : Dịch vụ, Nhân công, Máy thi công, Khoản mục chi phí

1. Khởi tạo danh mục dịch vụ

Cách 1: Khởi tạo danh mục dịch vụ bằng cách nhập trực tiếp trên phần mềm

 • Bước 1: Tại giao diện dự án xây dựng chọn Danh mục -> chọn Dịch vụ

 • Bước 2: Bạn chọn tiện ích để tạo nhóm Dịch vụ ( nhóm Dịch vụ nhằm mục đích nhóm các Dịch vụ cùng loại lại với nhau )

 • Bước 3 : Thêm nhóm Dịch vụ

 • Bước 4 : Chọn Dịch vụ để thêm Dịch vụ cần thêm sau đó ấn Lưu

Cách 2: Khởi tạo danh mục dịch vụ bằng cách import từ file Excel

 • Bước 1 : Tại giao diện bạn chọn tiện ích, chọn nhập dữ liệu

 • Bước 2: Chọn File mẫu để tải về và điền thông tin dịch vụ vào file mẫu

 • Bước 3: Sau khi nhập dữ liệu vào file mẫu, tại giao diện bạn chọn Chọn file -> Bắt đầu tải -> Nhập dữ liệu

2. Khởi tạo danh mục nhân công

Cách 1: Khởi tạo danh mục nhân công bằng cách nhập trực tiếp trên phần mềm

 • Bước 1: Tại giao diện dự án xây dựng chọn Danh mục -> chọn Nhân công

 • Bước 2: Bạn chọn tiện ích để tạo nhóm nhân công

 • Bước 3 : Thêm nhóm nhân công -> thêm

 • Bước 4 : Chọn + Nhân công để thêm Nhân công cần thêm-> Lưu

Cách 2: Khởi tạo danh mục nhân công bằng cách import từ file Excel

 • Bước 1 : Tại giao diện bạn chọn tiện ích, chọn nhập dữ liệu

 • Bước 2: Chọn File mẫu để tải về và điền thông tin nhân công vào file mẫu

 • Bước 3: Sau khi nhập dữ liệu vào file mẫu, tại giao diện bạn chọn Chọn file -> Bắt đầu tải -> Nhập dữ liệu

3. Thiết lập danh mục máy thi công

Cách 1: Khởi tạo danh mục máy thi công bằng cách nhập trực tiếp trên phần mềm

 • Bước 1: Tại giao diện dự án xây dựng chọn Danh mục -> chọn Máy thi công

 • Bước 2: Bạn chọn tiện ích để tạo nhóm máy thi công.

 • Bước 3 : Thêm nhóm máy thi công -> thêm

 • Bước 4 : Chọn + Máy thi công để thêm Máy thi công cần thêm sau đó ấn Lưu

Cách 2: Khởi tạo danh mục máy thi công bằng cách import từ file Excel

 • Bước 1 : Tại giao diện bạn chọn tiện ích, chọn nhập dữ liệu

 • Bước 2: Chọn File mẫu để tải về và điền thông tin máy thi công vào file mẫu

 • Bước 3: Sau khi cập nhật dữ liệu vào file mẫu, tại giao diện bạn chọn Chọn file -> Bắt đầu tải -> Nhập dữ liệu

4. Thiết lập khoản mục chi phí

Đây sẽ những khoản mục chi phí được người dùng tự định nghĩa. Áp dụng cho dự án xây dựng thì sẽ có những khoảng mục chi phí nào. Sau đây là các bước thiết lập:

Cách 1: Khởi tạo danh mục khoản phục chi phí bằng cách nhập trực tiếp trên phần mềm

 • Bước 1: Tại giao diện dự án xây dựng chọn Danh mục -> chọn khoản mục chi phí

 • Bước 2 : Chọn +Khoản mục để thêm Dịch vụ cần thêm sau đó điền thông tin và ấn Lưu

Cách 2: Khởi tạo danh mục khoản phục chi phí bằng cách import từ file Excel

 • Bước 1 : Tại giao diện bạn chọn tiện ích, chọn nhập dữ liệu

 • Bước 2: Chọn File mẫu để tải về và điền thông tin dịch vụ vào file mẫu

 • Bước 3: Sau khi điền dữ liệu vào file mẫu, tại giao diện bạn chọn Chọn file -> Bắt đầu tải -> Nhập dữ liệu

Last updated