Phân quyền theo người dùng

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn người dùng, chọn nhân viên cần phân quyền => chọn quyền cần thêm và ấn Lưu

Last updated