Xây dựng Mẫu bảng lương

● Việc xây mẫu bảng lương nhằm mục đích xây dựng công thức, chọn được các nguồn lấy dữ liệu cho từng danh mục cột bảng lương.

- Từ Menu HRM =>> Bảng tính lương => Mẫu bảng lương

Last updated