Thông báo "Vật liệu ....nhập(xuất) vượt định mức!"

Nguyên nhân: Dự án không cho phép nhập(xuất) vật liệu vượt với định mức đã đề ra trong phần quản lý kho

Giải quyết: Cập nhật lại số lượng trên phiếu

*Cấu hình:

Last updated