Phân quyền những thành viên của quỹ

Trong mỗi quỹ sẽ có các nhóm đối tượng: quản trị quỹ, người duyệt và thành viên của quỹ. Mỗi nhóm sẽ có những quyền chức năng khác nhau phụ thuộc việc phân quyền trong từng quỹ.

Để phân quyền cho tài khoản thành viên quỹ được thao tác gì đối với Quỹ đó bạn cần thực hiện cấu hình phân quyền.

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Từ Menu Quản trị phân hệ OFFICE+ chọn Thu chi nội bộ

Bước 3: Chọn tab Đơn vị/cơ sở → sau đó trong đơn vị/cơ sở cụ thể chọn Loại Quỹ muốn phân lại quyền chức năng

Bước 4: Chọn sang tab Phân quyền để phân lại quyền chức năng, tick vào các quyền chức năng tương ứng với từng thành viên và Lưu lại

Last updated