DÀNH CHO VẬN HÀNH ĐỀ XUẤT

Sau khi đề xuất được gửi đi, đề xuất sẽ qua các bước phê duyệt và có thể kết thúc ở trạng thái Hoàn thành (nếu đề xuất có người thực hiện)

Người duyệt đề xuất có các chức năng phê duyệt như sau:

- [Từ chối] : từ chối phê duyệt đề xuất

- [Đồng ý] : đồng ý phê duyệt đề xuất

- [Chuyển tiếp] : có 2 trường hợp chuyển tiếp

+ TH1: là cần thêm người xét duyệt cấp cao hơn người duyệt thì tại nút [Đồng ý và chuyển tiếp] này người được chuyển tiếp sẽ quyết định đề xuất có được đồng ý hay từ chối

+ TH2: là người xét duyệt muốn tham vấn với cấp dưới của mình thì chọn nút [Chuyển tiếp], người quyết định đề xuất có được đồng ý hay từ chối vẫn là người xét duyệt ban đầu

- [Ủy quyền] : chuyển cho người khác thực hiện phê duyệt hoặc từ chối đề xuất

[Trả lại] : đề xuất bị sai thông tin cần phải ghi lý do trả đề xuất cho người đề xuất được biết và chỉnh sửa, trạng thái đề xuất lúc này sẽ chuyển sang trạng thái Nháp

Người thực hiện đề xuất có thể Hoàn thành đề xuất đã được phê duyệt. Mục đích để nắm được thông tin đề xuất: ví dụ kế toán đã chi tiền dựa theo thông tin đề xuất, đã mua hàng hoá theo thông tin đề xuất...

Last updated