Không thấy bảng khối lượng hợp đồng

Nguyên nhân: Chưa phân quyền phụ trách trong hợp đồng

Cách xử lý: Vào hợp đồng → click vào số hợp đồng

Chọn Thiết lập

Trong tab phân quyền tích chọn chức năng cho từng quyền tương ứng

Ở tab người phụ trách chọn người phụ trách, chọn vai trò → Click vào dấu + để thêm phụ trách

Last updated