Không thấy công việc trong Kế hoạch thi công

Chưa được phân quyền Chỉ huy dự án hoặc chưa được gán người thực hiện hoặc người theo dõi công việc

Trường hợp 1: Chỉ huy trưởng

Vào Thiết lập của dự án

Trong phần Thiết lập chọn tab thành viên chọn phân quyền chỉ huy cho use

Last updated