Khởi tạo tồn kho

Việc khởi tạo nhằm đưa dữ liệu tồn kho trước khi sử dụng Fastcons lên phần mềm thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ menu FINANCE chọn “Kho hàng”

Bước 2: Chọn tên kho cần khởi tạo

Bước 3: Chọn Tồn kho, Tick chọn Tiện ích,sau đó chọn Khởi tạo dữ liệu

Bước 4: Tải File mẫu

Bước 5: Nhập thông tin vào file sau đó lưu file vừa nhập

*Lưu ý: Trước khi nhập mã hàng hóa bạn vui lòng chuyển sang định dang Text, sau đó paste value vào cột Mã hàng hóa.

Bước 6: Chọn File mới điền, chọn Bắt đầu tải file, chọn Nhập dữ liệu

Last updated