Truy cập chức năng

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống chọn HRM => Chọn Quản trị phân hệ HRM

Bước 2: Trong giao diện quản trị phân hệ HRM chọn Phân quyền => Chọn Người dùng => Chọn nhân viên để phân quyền quản lý tài sản.

Bước 3: Tích những chức năng bạn muốn cấp cho nhân viên được phép sử dụng trong quản lý tài sản => Chọn Lưu để cập nhật phân quyền

Last updated