Cấu hình quản lý phép

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn Quản lý phép và bấm Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần cấu hình phép sau đó bấm Lưu

Last updated