Kiểm tra dữ liệu bảng lương tháng và điều chỉnh

  • Từ bảng lương lặp lại được tạo cho từng bộ phận (Với mẫu tương ứng) >> Bảng lương tháng sẽ tự động sinh ra mỗi tháng

  • Với các cột lương đã được cấu hình Tự nhập khi thiết lập mẫu bảng lương bạn có thể nhập dữ liệu trực tiếp hoặc nhập lên từ file excel

  • Với Bảng lương tháng Fastcons sẽ hỗ trợ bạn xuất dữ liệu ra file excel hoặc in ra thành từng phiếu lương tương ứng với từng nhân viên

Last updated