Cách đăng ký sử dụng tài nguyên ( Booking)

Để đăng ký sử dụng tài nguyên, cần thực hiện các bước sau:

 1. Trên Web:

 • Cách 1: Đăng ký sử dụng tài nguyên ở Booking

  • Bước 1 : Từ giao diện OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên.

  • Bước 2 : Chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên, chọn Thêm đăng ký.

  • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và ấn Gửi đăng ký.

 • Lưu ý :

  • Nhóm tài nguyên: Là nhóm tài nguyên cần đăng ký . VD phòng họp, xe công ty …

  • Tài nguyên: Là tài nguyên cần đăng ký, thuộc Nhóm tài nguyên đã chọn .

  • Lưu nháp: Là lưu bản đăng ký dưới dạng nháp.

  • Gửi đăng ký: Là gửi đăng ký sử dụng tải sản tới người có quyền duyệt.

 • Cách 2 : Đăng ký sử dụng tài nguyên ở Meeting

  • Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

  • Bước 2: Chọn lịch họp cần đăng ký tài nguyên

  • Bước 3: Chọn Bổ sung => Tài nguyên.

  • Bước 4: Nhập nội dung đăng ký sau đó bấm Gửi đăng ký

 1. Trên App mobile:

Bước 1 : Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang ở góc phải .

Bước 2 : Tại mục OFFICE bạn chọn Booking

Bước 3 : Tại giao diện bạn chọn dấu (+) để đăng ký tài nguyên

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Gửi đăng ký sử dụng tài sản.

Last updated