Thiết lập danh mục

Bước 1 : Từ menu HRM → chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> tick Dân tộc+Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin và nhấn Lưu để hoàn tất

Tương tự với cách thêm mới các danh mục khác trong hồ sơ nhân sự:

 • Tôn giáo:

 • Quốc tịch:

 • Trình độ học vấn: Trình độ học vấn của nhân viên

 • Loại tốt nghiệp:

 • Chuyên môn:

 • Bộ phận: Các bộ phận làm việc trong doanh nghiệp

 • Phòng ban: Các phòng ban trong Doanh nghiệp

 • Chi nhánh/Bộ phận: Các chi nhánh trực thuộc Doanh nghiệp

 • Chức vụ: Các chức vụ hiện có trong một Doanh nghiệp

 • Vị trí công việc: Các vị trí công việc trong một Doanh nghiệp

 • Quan hệ gia đình: Các mối quan hệ gia đình hiện có như anh/chị/vợ,…

 • Ngân hàng: Ngân hàng nhân viên đang sử dụng dịch vụ

 • Hình thức làm việc: Các hình thức làm việc như chính thức/thử việc/Hợp đồng,…

 • Hình thức lương: Các hình thức trả lương: Tiền mặt/chuyển khoản

 • Phụ cấp: Các khoản phụ cấp nhân viên được hưởng

 • Nơi đăng ký khám chữa bệnh: Các bệnh viện trạm xá có đăng ký BHXH

 • Hồ sơ: Các trường thông tin bổ sung tùy chỉnh ở 1 thông tin nhân viên công ty đang quản lý

 • Hình thức đào tạo: Các hình thức đào tạo của nhân viên

 • Lý do đóng bảo hiểm

 • Loại tài sản: Các tài sản hiện có ở công ty

 • Tình trạng tài sản

 • Địa bàn làm việc

 • Cài đặt thông tin quản lý: Cài đặt các trường thông tin là bắt buộc hay không bắt buộc thông tin nào nhân viên được quyền chỉnh sửa ở Hồ sơ nhân sự khi mỗi nhân viên yêu cầu cập nhật thông tin

Lưu ý: Với danh mục các giấy từ đính kèm trong một hồ sơ nhân sự. Khi thêm mới 1 loại giấy tờ là bắt buộc → thực hiện tích vào ô Bắt buộc

Last updated