Phân quyền trong FastCons

Hướng dẫn phân quyền cho người dùng trong FastCons

1. Phân quyền theo người dùng

Mục đích của việc Phân quyền theo người dùng trên hệ thống là việc xác định/cho phép người dùng có quyền truy cập những tính năng nào trên hệ thống

Hướng dẫn thao tác phân quyền:

  • Bước 1: Truy cập vào phân hệ ADMIN -> Tick chọn Phân quyền quản trị

  • Bước 2: Bạn chọn người dùng -> chọn nhân viên cần phân quyền

  • Bước 3: Tick chọn chức năng cần thêm -> sau đó nhấn "Lưu"

2. Phân quyền theo nhóm quyền

Với trường hợp bạn muốn phân quyền chức năng truy cập cho nhiều nhân viên, bạn có thể dùng phân quyền theo nhóm quyền.

Hướng dẫn thao tác phân quyền theo nhóm quyền:

Bước 1: Truy cập vào phân hệ ADMIN -> Tick chọn Phân quyền quản trị -> chọn Nhóm quyền

Trường hợp chưa có nhóm quyền

  • Tick chọn + Thêm -> Nhập thông tin tên nhóm quyền, mã nhóm quyền -> Lưu

  • Chọn nhóm quyền vừa thêm -> cập nhật quyền áp dụng -> Lưu

Bước 2: Sau khi có nhóm quyền ta tiến hành -> cập nhật người dùng cho nhóm quyền đó

  • Truy cập tab người dùng -> Tick +Thêm -> Chọn người dùng -> Lưu

3. Phân quyền phạm vi phụ trách cho người dùng

Mục đích phân quyền phạm vi phụ trách để phục vụ cho một số đối tượng quyền đặc biệt (Nhân sự, kế toán…) có thể truy cập dữ liệu của các phòng ban khác (bảng công, bảng lương…)

Hướng dẫn thao tác Phân quyền phạm vi phụ trách cho người dùng:

  • Bước 1: Tại phân hệ ADMIN ->Chọn Phân quyền quản trị.

  • Bước 2: Chọn người dùng, chọn nhân viên cần phân quyền phụ trách.

  • Bước 3: Chọn phụ trách, chọn phân hệ tương ứng rồi thêm bộ phận phụ trách và ấn Lưu để hoàn thành.

Last updated