Phân quyền truy cập khách hàng

Để phân quyền người dùng truy cập được module khách hàng , ta tiến hành thực hiện các bước sau :

Bước 1: Từ phân hệ CRM chọn Quản trị phân hệ CRM:

Bước 2: Tiếp theo chọn mục Phân Quyền, tại đây ta có thể cấu hình phân quyền truy cập theo hai kiểu:

Thứ nhất, theo Người dùng : Phân quyền trực tiếp cho 1 cá nhân cụ thể

  • Chọn tài khoản người dùng cần phân quyền :

  • Tick chọn những Chức năng mà tài khoản này được truy cập, sau đó nhận Lưu để cập nhật phân quyền

Thứ hai, theo Nhóm Quyền: Phân quyền trực tiếp cho 1 nhóm người có cùng trách nhiệm như nhau -> giảm thao tác khi phân cho từng người.

  • Thêm mới nhóm quyền bằng cách tick chọn +Thêm, sau đó điền mã và tên nhóm quyền và nhấn Lưu

  • Chọn nhóm quyền vừa tạo -> cập nhật Chức năng cho nhóm quyền

  • Chọn tab Người dùng -> +Thêm thành viên của nhóm quyền

  • Chọn Thành viên và nhấn Lưu để cập nhật

Last updated