Thiết lập các trường thông tin tại cơ hội

Sau khi thiết lập một cơ hội có thể vào trực tiếp khách hàng để cập nhật hoặc thay đổi những trường thông tin đang có tại khách hàng.

Bước 1: Chọn quy trình →Chọn danh sách→Chọn cơ hội cần thay đổi

Bước 2: Tại trường thông tin cơ hội mục thông tin→Thay đổi những trường thông tin cần thiết→ Lưu thay đổi

Last updated