Thiết lập cấu hình mã khách hàng

Trong phần mã khách hàng có thể cấu hình mã khách hàng tự sinh với tiền tố và hậu tố tự động theo cấu hình thiết lập sẵn khi tạo khách hàng mới. Để cấu hình mã khách hàng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ phân hệ CRM chọn Quản trị phân hệ CRM:

Bước 2: Ở phần Cấu hình -> Chọn Khách hàng

Bước 3: Tại giao diện Cấu hình chung -> Chọn Có sử dụng mã khách hàng

Bước 4: Thực hiện cấu hình mã khách hàng :

  • Số hiện tại: Mã số KH hiện tại đã có trên hệ thống

  • Độ dài số: Số sẽ bao gồm bao nhiêu ký tự

  • Tiền tố: Nhập tiền tố mặc định cho mã KH

  • Hậu tố: Nhập cấu trúc hậu tố mặc định cho mã KH

Bước 5: Nhấn Lưu để cập nhật cấu hình mã khách hàng

Lưu ý: Việc thiết lập mã khách hàng để tránh trường hợp khách hàng bị trùng lặp nhau, khi có một mã khách hàng bị trùng hệ thống phần mềm sẽ tự động không cho phép cập nhật thêm mới. Khi bạn cấu hình mã khách hàng tự động thì lúc thêm mới Khách hàng không được phép nhập mã KH nữa, PM sẽ tự động tịnh tiến theo mã khách hàng đã được cấu hình.

Last updated