Cách cấu hình cho một tài khoản được quyền chỉnh sửa thông tin hồ sơ nhân sự

Bước 1: Từ menu HRM → chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở phần Cấu hình → chọn Nhân sự

Tại mục Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ nhân sự thực hiện lựa chọn tài khoản được cấp quyền cho phép chỉnh sửa/thay đổi thông tin → Nhấn Lưu để lưu lại cấu hình

Last updated