Lịch làm việc trong dự án

Vào dự án → chọn Thiết lập chọn Lịch làm việc

Lịch làm việc: Cấu hình thời gian làm việc tương ứng với mỗi ngày trong tuần → Sau đó ấn Lưu lịch làm việc để thực hiện lưu lại cấu hình

Last updated