Vật tư theo hạng mục

Tổng hợp định mức, tình hình nhập, xuất, sử dụng vật tư theo những hạng mục lớn của hợp đồng nhận thầu.

1. Hướng dẫn thao tác:

1.1. Truy cập báo cáo:

 • Báo cáo được đặt tại báo cáo Khối lượng -> tick chọn Vật tư theo hạng mục

1.2. Cách xem thông tin báo cáo:

 • (1) Tìm kiếm hạng mục cần theo dõi

 • (2)Tick chọn tìm kiếm để hiện báo cáo

 • Ý nghĩa các trường thông tin trong báo cáo:

 1. Hạng muc/ Vật tư : Thông kế tất cả hạng mục lớn của hợp đồng nhận thầu và những vật tư dự trù của hạng mục đó

 2. Đơn vị: Đơn vị tính của vật tư

 3. Định mức: Số lượng định mức của vật tư

 4. Tổng nhập: Số lượng vật tư đã nhập cho hạng mục trên

 5. Tổng xuất: Số lượng vật tư đã xuất cho hạng mục trên

 6. Tổng sử dụng: Số lượng vật tư đã sử dụng tại NKKL của các hạng mục con của hạng mục lớn trên

 7. Còn được nhập: Còn được nhập = Định mức - Tổng nhập

 8. Còn được xuất: Còn được xuất = Định mức - Tổng xuất

 9. Còn được sử dụng: Còn được sử dụng = Định mức - Tổng sử dụng

1.3. Tải báo cáo:

1.3.1. Truy cập báo cáo -> Chọn hạng mục cần xuất báo cáo

1.3.2. Tick chọn Tải báo cáo

2. Tình huống sử dụng báo cáo:

Vật tư theo hạng mục cung cấp cho quản lý công cụ quản lý vật tư theo những hạng mục lớn. Báo cáo cung cấp cho bạn những thông tin về những vật tư cần sử dụng, số lượng định mứcvà tình trạng nhập xuất sử dụng thực tế bao nhiêu và còn lại so với định mức được nhập xuất và sử dụng bao nhiêu giảm thiểu tình trạng vượt vật tư.

Last updated