Báo mất tài sản

Bước 1: Tại giao diện Quản lý tài sản -> Chọn Tất cả Tài sản -> Chọn Tên tài sản cần báo hỏng

Bước 2: Tại giao diện thông tin chi tiết tài sản, bạn chọn Tiện ích, rồi chọn Báo mất

Bước 3: Tiếp theo bạn ngày báo , lý do rồi tick báo mất để hoàn tất

Last updated