CÁCH TRAO ĐỔI TRÊN MỘT CÔNG VIỆC

Bước 1: Từ giao diện công việc chọn công việc cần trao đổi

Bước 2: Từ phần Trao đổi =>> Nhập @tên thành viên và nhập nội dung trao đổi để gửi thông báo đến một thành viên cụ thể

Last updated