Quản trị

Quản trị dự án:

Tại dự án tương ứng, chọn Thiết lập

Chọn tab Thành viên, nhập và chọn thành viên, chọn quyền Chỉ huy, sau đó, bấm +Thêm