Sau khi lập phiếu, số lượng tồn kho không thay đổi, phiếu nằm ở trạng thái chờ xác nhận

Nguyên nhân: Phiếu bắt buộc phải có người xác nhận mới được duyệt số lượng tồn kho

Giải quyết: Chờ xác nhận của người chỉ định

*Lưu ý: Người xác nhận phải đồng thời xác nhận thì phiếu mới được xác nhận, tức cần tất cả đối tượng có vai trò tương ứng vào phiếu xác nhận

Last updated