Cách xem hoạt động lịch sử của văn bản cụ thể

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Chọn Văn bản cụ thể --> Chọn vào Dấu cộng của phần hoạt động để xem các lịch sử hoạt động của văn bản đó

Last updated